Categories
Investors News

Summon of a general meeting – July 3rd, 2023

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.
שד’ ההסתדרות 49 , חיפה. טל: 8728788 04 . פקס: 8729393 04 .
)להלן: “החברה” (
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות )להלן: “האסיפה” ( ,
שתתקיים ביום ב’, 3 ביולי 2023 , בשעה 16:00 במשרדי החברה בשד’ ההסתדרות 49 , חיפה.
על סדר יומה החלטות, כפי שיפורט להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה האסיפה
לאותו יום בשבוע העוקב לאותה השעה ולאותו המקום .
על סדר היום:
א. מינוי מחדש של ד”ר טל נחליאלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת
שלוש שנים שתחל ביום 26 בספטמבר 2023 .
ב. לאשר את הארכת הסכם הניהול עם חברת תעוזה ניהול ופיתוח 1991 בע”מ
)להלן “חברת הניהול”( לתקופה נוספת עד ל יום – 15 בדצמבר 2025 , ללא שינוי
בתנאי ההסכם.
ג. לאשרר את כל התשלומים לחברת הניהול משנת 2013 ו עד שנת 2022 )כולל(.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ ביום א’, 4 ביוני 2023 .
המועד האחרו ן להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 22
ליוני 2023 . המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל
שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ”ל הינו עד יום 27 ביוני 2023 .
ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה,
עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 3 ביולי 2023 , בשעה 12:00 .
בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות
במרשם בעלי המניות על שם חברה לר ישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר
לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )”ההצבעה האל קטרונית”(, בהתאם לתנאים הקבועים
בתקנות ההצבעה. ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד
האסיפ ה.
למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח
המיידי שפרסמה החברה ביום 28 במאי 2023 , אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של
הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע”מ בכתובת: maya.tase.co.il .
Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.
28 במאי 2023 .

Skip to content