Categories
Investors News

Summon of a general meeting – Dec 1st, 2022

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

שד’ ההסתדרות 49 , ת.ד. 25266 , חיפה 3125102 . טל: 8728788 – 04 . פקס: 8729393 – 04 .
(להלן: “החברה”)

הודעה על כינוס אסיפה שנתית
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה שנתית של בעלי המניות (להלן: “האסיפה”),
שתתקיים בי ום ה’, 1 בדצמבר 2022 , בשעה 15:00 במשרדי החברה בשד’ ההסתדרות 49 , חיפה.
על סדר יומה החלטות, כפי שיפורט ו להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה
האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב לאותה השעה ולאותו המקום.
על סדר היום:
א. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2021 .
ב. מינוי מחדש של משרד רו”ח בריטמן אלמגור זהר ושות’ כרואי החשבון המבקרים של
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם,
בהתאם לסעיף 165 לחוק החברות.
ג. מינוי מחדש בנפרד של כל אחד הדירקטורים הבאים: שוקי גלייטמן, גיורא מ יוחס, רמי
גוטרמן , דוד פוקס וגיל קרבס ולאשר שכרם.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ ביום ד’, 2 בנובמבר, 2022 .
המועד האחרו ן להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 21
בנובמבר 2022 . המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל
שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ”ל הינו עד יום 25 בנובמבר 2022 .
ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב ההצבע ה יגיע למשרדי החברה,
עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 1 בדצמבר 2022 , בשעה 11:00 .
בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות
במרשם בעלי המניות על שם חברה לר ישומים ,רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר
לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )”ההצבעה האלקטרונית”(, בהתאם לתנאים הקבועים
בתקנות ההצבעה. ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד
האסיפה, קרי עד ליום 29 בנובמבר 2022 .
למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח
המיידי שפרסמה החברה ביום 26 באוקטובר 2022 , אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של
הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע”מ בכתובת: maya.tase.co.il .
Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.
26 באוקטובר 2022 .

Download the invitation with the following link:

Summon of a general meeting 1.12.2022

Skip to content